Grunder om upphandling

Vad är åberopande av annans kapacitet?

åberopande av annans kapacitet

Om du som anbudsgivare inte ensam kan uppfylla krav på omsättning och erfarenhet i en offentlig upphandling innebär det inte att upphandlingen är förlorad. I dessa situationer går det nämligen att åberopa ett annat företags kapacitet. På så sätt kan ett annat företag med högre nivå av erfarenhet och ekonomisk kapacitet hjälpa dig att uppfylla kraven i upphandlingen. Läs vidare för att ta del av i vilka situationer detta är möjligt, hur det fungerar och tips vid åberopande av annat företags kapacitet.

 

Vad är åberopande av annans kapacitet?

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) får en upphandlande myndighet ställa krav på leverantörer för att de ska kunna kvalificera sig för en upphandling, vilket kallas för kvalificeringskrav. Sådana krav får ställas för att den upphandlande myndigheten ska kunna försäkra sig om att leverantören har tillräcklig erfarenhet på området eller tillräcklig ekonomisk styrka för att klara av leveransen. Genom krav på leverantörernas kapacitet säkerställer den offentliga beställaren att den vinnande leverantören faktiskt kan fullfölja sina skyldigheter och leverera enligt kontraktet.

 

Håll isär begreppen kvalificeringskrav och obligatoriska krav

Det finns en viktig skillnad mellan kvalificeringskrav och obligatoriska krav på upphandlingsföremålet. Kvalificeringskrav är krav som ställs på leverantören, till exempel krav på årsomsättning, referensuppdrag, kompetens och yrkesförmåga. I upphandlingsdokumenten anges detta under rubriker såsom “krav på leverantör/anbudsgivare” eller “kvalificeringskrav”. För att leverantören ska uppnå kvalificeringskraven kan ett annat företags kapacitet åberopas, vilket i LOU anges som “företag vars kapacitet åberopas”. Leverantören kan också åberopa ett annat företags kapacitet för de obligatoriska kraven på upphandlingsföremålet och då kallas det företaget för “underleverantör”. Notera att det är möjligt att åberopa samma företag för att uppfylla kvalificeringskrav och för att agera som underleverantör.

 

Varför åberopa annat företags kapacitet?

Det kan vara svårt för mindre och nystartade företag att göra affärer med offentlig sektor, eftersom det inte alltid är möjligt att uppfylla högt ställda krav på erfarenhet och omsättning. Den offentliga upphandlingen innebär dock goda affärsmöjligheter och är en enorm marknad med flera fördelar i form av långa kontraktstider, tillförlitliga betalare och förutsebara beställningsvolymer. Nackdelarna till detta är att det ibland ställs höga krav som en anbudsgivare inte kan uppnå på egen hand. Dessa hinder går att överkomma genom att åberopa ett annat företags kapacitet, vilket gör att mindre erfarna aktörer har möjlighet att delta i upphandlingen. 

 

Kvalificeringskrav och åberopande av annans kapacitet

Enligt LOU måste inte den upphandlande myndigheten ställa krav på kvalificering. Att ställa kvalificeringskrav är en möjlighet som beställaren kan använda sig av. Om sådana krav ställs får de vid direktivstyrd upphandling, det vill säga upphandlingar som överstiger EU:s tröskelvärden, endast avse:

1. Behörighet att utöva yrkesverksamhet, 

2. Viss ekonomisk och finansiell ställning, och 

3. Viss teknisk och yrkesmässig kapacitet.

När en leverantör, av flera anledningar, inte ensam kan nå upp till kvalificeringskraven i en upphandling kan leverantören i vissa fall åberopa ett annat företags kapacitet. Rätten att åberopa annat företags kapacitet gäller för krav på ekonomisk och finansiell ställning samt krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet. Leverantören kan hänvisa till ett företag som är helt fristående från leverantören och kan även åberopa ett företag som ligger utanför den koncern som leverantören ingår i.

Om kravet gäller utbildnings- och yrkeskvalifikationer får leverantören endast åberopa ett annat företags kapacitet under förutsättning att det åberopade företaget också utför den tjänst för vilken kapaciteten krävs. 

OBS! När upphandlingens värde understiger EU:s tröskelvärden gäller de så kallade icke-direktivstyrda upphandlingsreglerna. Dessa regler är mindre omfattande och detaljerade, men även i sådana situationer kan leverantören åberopa ett annat företags kapacitet. Upphandlingsprinciperna och upphandlingsdokumenten sätter ramarna för vad som är möjligt vid de icke-direktivstyrda reglerna.

 

Åberopa annat företags kapacitet i anbudet

Leverantören måste undersöka om denne själv kan uppfylla kvalificeringskraven eller om leverantören i sitt anbud behöver hänvisa till andra företags ekonomiska och finansiella ställning eller tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Leverantören måste också visa att denne kommer kunna förfoga över resurserna i samband med kontraktet, vilket kan ske genom att det åberopade företaget i ett skriftligt åtagande intygar detta. 

 

Kraven ska följa upphandlingsprinciperna

En förutsättning för att den upphandlande myndigheten ska kunna ställa krav på kapacitet i kontraktet är att kraven har en koppling eller anknytning till det som ska upphandlas. Det innebär att nivån som ställs på kraven måste vara proportionerliga i förhållande till upphandlingsföremålet. Utöver detta måste kraven dessutom följa samtliga upphandlingsprinciper. Att ta hänsyn till upphandlingsprinciperna gäller vid alla typer av upphandlingsförfaranden, även vid direktupphandling.

 

Särskilt om anlitande av underleverantörer

Som framgått ovan har en leverantör en omfattande rätt att åberopa annat företags kapacitet för att visa att leverantören kan uppfylla kvalificeringskraven. Notera att denna rätt för leverantören endast gäller möjligheten att åberopa kapaciteten hos ett annat företag för att visa att man uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen. Däremot reglerar i princip inte LOU hur leverantörer får använda sig av underleverantörer i andra avseenden. Man måste dock skilja på olika kategorier av underleverantörer: 

1. Underleverantörer vars kapacitet åberopas,

2. Underleverantörer som anbudsgivaren använder för att genomföra hela eller vissa delar av uppdraget,

3. Underleverantörer som anbudsgivaren använder för att enbart utför olika tjänster, och

4. Underleverantörer som direkt är medverkande till fullgörande av det offentliga kontraktet.

 

Kan möjligheterna att åberopa annans kapacitet begränsas?

Som huvudregel finns en omfattande rätt att åberopa annat företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskraven, men denna möjlighet kan komma att begränsas. I följande situationer får rätten begränsas:

1. I vissa fall får den upphandlande myndigheten kräva att avgörande uppgifter ska utföras direkt av leverantören. Med andra ord finns det i dessa situationer en begränsad möjlighet att använda underleverantörer för att leverera det som upphandlas. Det är aktuellt om kontraktet är ett tjänstekontrakt, byggentreprenadkontrakt och monterings- eller installationsarbete för upphandling av en vara. Med avgörande uppgifter avses uppgifter som är särskilt betydelsefulla och avgörande för köpet. 

2. En leverantör kan inte åberopa ett annat företags kapacitet för krav som rör behörighet att utöva verksamhet, som exempel kan nämnas att om det i upphandlingen ställs krav på att leverantören ska vara registrerad hos en myndighet kan leverantören inte åberopa ett annat företags registrering.

3. En leverantör kan inte heller åberopa ett annat företags kvalitets- och miljöledningssystem, eftersom leverantören på egen hand ska arbeta i enlighet med vissa standarder.

4. När kravet gäller utbildnings- och yrkeskvalifikationer om ledande personer, får leverantören endast åberopa ett annat företags kapacitet om det företaget också kommer att utföra den tjänst eller byggentreprenad för vilken kapaciteten åberopas. 

 

Hur sker åberopande av annans kapacitet?

Leverantören lämnar i praktiken in efterfrågade uppgifter för det företag vars kapacitet åberopas, i stället för att i anbudet visa egna kvalifikationer. Ett intyg lämnas in från det åberopade företaget, vilket ska bekräfta att kapaciteten ställs till leverantörens förfogande under tiden för kontraktet. Ett sådant intyg eller åtagande innebär inte nödvändigtvis att kapaciteten ska föras över eller att den kommer att utnyttjas, utan ska ses som en försäkran för att det åberopade företaget bidrar med kapaciteten, exempelvis finansiering, om det behövs. Det räcker med ett relativt enkelt intyg från det företag vars kapacitet åberopas. Intygandet ska ange att företaget ställer sina resurser till förfogande.

 

Hur går prövningen till av det åberopade företaget?

Vid direktivstyrd upphandling ska den upphandlande myndigheten kontrollera att det inte finns någon uteslutningsgrund för det företag som leverantören åberopat samt kontrollera att företaget faktiskt uppfyller kraven för kvalificering. Denna kontroll sker innan kontraktet tilldelas till den vinnande leverantören.

Det åberopande företaget ska i regel lämna in en egenförsäkran som preliminärt bevis på att denne inte faller inom ramen för någon av de uteslutningsgrunder som lagen ställer upp. Detta kallas för ESPD, vilket står för European Single Procurement Document. 

Om det åberopade företaget inte når upp till kvalificeringskraven eller om obligatorisk grund för uteslutning från upphandlingen föreligger, ska den upphandlande myndigheten begära att leverantören byter ut företaget. Om leverantören inte byter ut det företag som åberopats kan inte leverantören anses uppfylla kraven. 

 

6 saker att tänka på vid åberopande av annans kapacitet

  1. Var tydlig i intyget som lämnas och dubbelkolla att intyget anger rätt resurser, tid och uppdrag. 
  2. Dubbelkolla formalian i anbudet, exempelvis vem som ska skriva på intyget.
  3. Beskriv åberopad kapacitet på ett sätt som liknar formuleringen av kvalificeringskraven.
  4. Som anbudsgivare ska du kunna visa att du förfogar över kapaciteten som åberopas.
  5. Undersök vilka bevis som måste finnas med i anbudet. Annans ekonomiska kapacitet utesluter till exempel inte uppgifter om din ekonomiska kapacitet som leverantör.
  6. Håll isär begreppen underleverantör och åberopad kapacitet samt obligatoriska krav och kvalificeringskrav. Ibland kan exempelvis krav på underleverantörer i upphandlingsdokumenten även gälla för det företags kapacitet som åberopas.
Saga Stockman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få smarta tips och nyheter om anbud & upphandling samt erbjudanden

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn

Läs vidare...

Grunder om upphandling

Offentlig upphandling behöver inte vara krångligt. Tendiums handbok guidar dig rätt i alla upphandlingsregler!

Saga Stockman

on July 11, 2022
Grunder om upphandling

Upphandlingsbegrepp kan vara kluriga. Därför har Tendium tagit fram en ordlista över de vanligaste upphandlingstermerna.

Saga Stockman

on July 1, 2022
Utbildning

Data är en central del i offentlig upphandling. Men hur fungerar det? Var kommer datan ifrån? Samuel Repfennig redogör för datakällor i offentlig upphandling.

Samuel Repfennig

on June 16, 2022
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få smarta tips och nyheter om anbud & upphandling samt erbjudanden

Du kan avprenumerera när du vill. För mer information, kolla in vår privacy policy.