Rapport från Tendium

Miljövänlig upphandling?

Så användes krav på miljöledningssystem i offentliga upphandlingar 2022

Miljökrav i upphandlingar är ett högaktuellt ämne. I den här rapporten undersöker vi hur vanligt det är att offentliga aktörer ställer krav på miljöledningssystem i upphandlingar. Datan baseras på uppgifter i samtliga upphandlingsdokument, en analys som aldrig gjorts tidigare. Läs rapporten för att få veta vilka aktörer som ställer krav, vilka som inte gör det och när kraven ställs.

Rapport om krav på miljöledningssystem i upphandling

Pressmeddelande

Miljökrav i mindre än hälften av offentliga upphandlingar

Knappt hälften av offentliga upphandlingar kräver att leverantören har ett miljöledningssystem. Det visar en ny rapport från AI-bolaget Tendium.

47 procent av de offentliga upphandlingarna hade under 2022 krav på miljöledningssystem. Bostadsbolag och offentligt ägda bolag ställde oftare krav på miljöledningssystem, medan kommuner och regioner låg nära totalsnittet. Statliga myndigheter ställde minst ofta krav på miljöledningssystem, i bara 29 procent av upphandlingarna.

Uppgifterna kommer från den nya rapporten Miljövänlig upphandling? från Tendium, ett företag som använder AI för att effektivisera offentlig upphandling. Rapporten bygger på data från hundratusentals upphandlingsdokument, som Tendium tillgängliggjort med AI. 

 

Stor variation i hur ofta krav ställs

Av rapporten framgår även att det är stora variationer i hur ofta upphandlande organisationer ställer krav på miljöledningssystem. Det finns många offentliga aktörer som aldrig ställde kravet under 2022, och nästan lika många som ställde krav i samtliga upphandlingar. Dessa aktörer var i huvudsak små organisationer med mellan en och fem upphandlingar per år. 

Bland de tio största upphandlarna var variation också stor – hela 70 procentenheter. Sveriges största upphandlare i antal upphandlingar per år, Trafikverket, ställde bara krav på miljöledningssystem i 9 procent av upphandlingarna. 

Landsbygdskommuner ställer mer sällan krav på miljöledningssystem. Pendlingskommuner och städer kräver miljöledningssystem i drygt hälften av upphandlingarna, med undantag för större städer på 45 procent. Landsbygdskommuner däremot har en betydligt lägre andel upphandlingar med krav på miljöledningssystem, 35-36 procent. 

Krav på miljöledningssystem ställdes oftare i upphandlingar av varor och tjänster med en direkt miljöpåverkan. Bland varor och tjänster med lägst andel krav på miljöledningssystem fanns bland annat utbildning och sjukvård. 

 

Översyn av nationella upphandlingsstrategin på gång

Regeringen arbetar för närvarande med en översyn av den nationella upphandlingsstrategin och förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. Översynen görs mot bakgrund av en rapport från Riksrevisionen, där miljöhänsynen vid statliga upphandlingar kritiserades. 

“Offentlig upphandling har länge lidit av brist på insyn och högkvalitativ data. Med den här rapporten hoppas vi ge lagstiftare, offentliga aktörer, opinionsbildare och leverantörer till offentlig sektor en tydlig bild av nuläget”, säger Hannes Dernehl, VD på Tendium.