Integritetspolicy

Vi på Tendium (Tendium AB) värnar om din personliga integritet, tar dataskydd på allvar och följer gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Syftet med denna integritetspolicy är att vara transparent när det kommer till vår behandling av dina personuppgifter och att tydliggöra vilka rättigheter du som registrerad har.

Denna integritetspolicy beskriver vilken slags personlig information vi samlar från dig när du bland annat besöker våra webbplatser (www.tendium.ai och www.anbudsintelligens.se, inklusive underdomäner), kontaktar oss via formuläret på våra webbplatser (t.ex. för att boka demo), anmäler dig till vårt nyhetssvep och genomför intervjuer med oss samt hur vi behandlar informationen och vem vi delar den med. Om du har några frågor, synpunkter eller om du vill göra gällande någon av dina rättigheter som beskrivs nedan är du varmt välkommen att kontakta oss på dataskydd@tendium.com.

1. Inledning

1.1. Dataskyddsförordningen och behandling av personuppgifter

Verksamheter som samlar in personuppgifter måste följa Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med reglerna i GDPR är bland annat att skydda enskildas rätt till privatliv och integritet, vilket särskilt omfattar skyddet av personuppgifter. “Personuppgifter” är information som går att koppla till en fysiskt levande person, exempelvis namn och adress, men det kan också vara annan information, exempelvis IP-adress. Med “behandling” av personuppgifter avses bland annat insamling, registrering, lagring och överföring. Den person vars data blir behandlad benämns “registrerad”.

1.2. Tendium ansvarar för dina personuppgifter

Den som bestämmer varför och hur behandling av personuppgifter sker inom en verksamhet är personuppgiftsansvarig. Tendium AB är personuppgiftsansvarig:

 • Organisationsnummer: 559169-6843
 • Besöksadress: Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm
 • Postadress: Box 4122, 102 63 Stockholm

Tendium bär ansvar för insamling, användning och hantering av personuppgifter om individer som besöker våra webbplatser, kontaktar oss genom någon av våra funktioner på våra webbplatser, anmäler sig till vårt nyhetssvep, genomför intervjuer med oss, anmäler sig till webinarier och ingår/deltar i övriga säljaktiviteter.

2. Användning av cookies

Vi begär att få använda och lagra cookies från dig när du besöker våra webbplatser. Du kan välja att inte lämna ditt samtycke för cookies genom vår cookie consent banner. Läs mer om vår användning av cookies:

3. När du besöker våra webbplatser

3.1. Kategorier av personuppgifter

När du besöker våra webbplatser kommer vissa personuppgifter att inhämtas automatiskt, närmare bestämt:

 • Information om din användning av våra tjänster;
 • Teknisk data, vilket kan inkludera det URL som gör att du får åtkomst till våra webbplatser, IP-adress, unik enhets-ID, information om nätverks- och datorprestanda, webbläsartyp, språk och information om identifiering och operativsystem; och
 • Platsinformation.

3.2. Ändamål

Syftet med vår personuppgiftsbehandling vid besök till våra webbplatser är att kunna tillhandahålla våra webbplatser till dig som besökare och att ge dig en anpassad upplevelse som är skräddarsydd efter dina önskemål. Syftet är vidare att säkra den tekniska funktionaliteten av våra webbplatser samt för att skydda våra, tredjeparts och dina och andra besökares rättigheter, egendom och säkerhet.

3.3. Laglig grund

Intresseavvägning

Vi har gjort en avvägning mellan vikten av vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter och vad personuppgiftsbehandlingen innebär för dina intressen samt din rätt till privatliv. Eftersom du som besökare ska kunna få en anpassad upplevelse vid besök till våra webbplatser och eftersom vi behöver säkerställa att missbruk inte sker behöver vi behandla ovan personuppgifter och vår slutsats är att vårt berättigade intresse kan utövas utan ett intrång i din rätt till privatliv som förhindrar personuppgiftsbehandlingen.

3.4. Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med vår behandling. Information som vi erhåller om dig genom våra webbplatser kan dock användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjligt brott mot våra användarvillkor eller policies, eller annars för att förebygga skada.

4. När du kontaktar oss via våra webbplatser

4.1. Kategorier av personuppgifter

Utöver de personuppgifter som inhämtas automatiskt när du besöker våra webbplatser (se punkt 3 ovan) behandlar vi följande personuppgifter när du kontaktar oss via formulär på våra webbplatser:

 • Namn;
 • E-postadress;
 • Telefonnummer (inte obligatoriskt);
 • Företagsnamn (inte obligatoriskt); och
 • IP-adress.

4.2. Ändamål

Syftet med vår personuppgiftsbehandling när du kontaktar oss via kontaktformuläret på våra webbplatser är att kunna tillhandahålla kontakt med dig på ett ändamålsenligt och säkert sätt, bland annat för att erbjuda aktuella tjänster.

Personuppgiftsbehandlingen sker vidare utifrån marknadsföringsändamål. Behandling sker för att kunna skicka notifieringar och meddelanden via e-post och för att kontakta dig via telefon. Detta inkluderar även marknadsföring av våra och närstående tredje parts tjänster och produkter. Vi samlar in personuppgifter för att hålla dig informerad kring uppdateringar av våra tjänster, exempelvis avseende nya funktioner.

4.3. Laglig grund

Intresseavvägning

Vi behandlar dina personuppgifter för att hålla dig uppdaterad kring nya funktioner och tjänster, baserat på vårt berättigade intresse av att erbjuda dig aktuella tjänster och att hålla dig uppdaterad om utvecklingen av våra tjänster. För behandling som är baserad på vårt berättigade intresse har vi gjort en avvägning mellan vikten av vårt berättigade intresse och vad personuppgiftsbehandlingen innebär för dina intressen och din rätt till privatliv. Vår slutsats är att vårt berättigade intresse kan utövas utan ett intrång i din rätt till privatliv som förhindrar personuppgiftsbehandlingen. Om du däremot inte tycker att det är okej är du varmt välkommen att kontakta oss, så kan vi förklara i detalj hur vi vägt samtliga intressen mot varandra och därefter radera dina personuppgifter om så önskas.

4.4. Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med vår behandling. Information som vi erhåller om dig när du kontaktar oss via våra webbplatser kan dock användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjligt brott mot våra användarvillkor eller policies, eller annars för att förebygga skada.

5. Tendiums nyhetssvep

5.1. Kategorier av personuppgifter

Om du är intresserad av händelser som rör offentlig upphandling, digitalisering och AI kan Tendiums nyhetssvep vara något för dig. När du anmäler dig till nyhetssvepet behöver vi behandla:

 • E-postadress; och
 • Namn (inte obligatoriskt).

Du kan anmäla dig till Tendiums nyhetssvep via denna länk. Du kan när som helst dra tillbaka din prenumeration; i sådant fall upphör utskick av nyhetssvepet till dig och vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

5.2. Ändamål

Syftet med vår personuppgiftsbehandling vid anmälan till nyhetssvep är att tillhandahålla Tendiums nyhetssvep till dig för att hålla dig uppdaterad om nyheter kring offentlig upphandling, AI och digitalisering. Utan tillhandahållande av e-postadress kan vi inte skicka ut vårt nyhetssvep till dig som är intresserad.

5.3. Laglig grund

Samtycke

Vi behandlar dina personuppgifter för att säkerställa tillhandahållande av kontakt och nyhetssvep till dig. Denna behandling sker baserat på ditt samtycke.

Genom att anmäla dig till nyhetssvepet accepterar du behandling av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och att få direktmarknadsföring från oss eller relaterade parter. Du har alltid rätt att neka att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och du kan när som helst dra tillbaka ditt tidigare samtycke. Det gör du genom att kontakta oss på dataskydd@tendium.com eller genom att avregistrera dig från våra mailutskick.

5.4. Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med vår behandling.

6. Intervjuer

6.1. Kategorier av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig som genomför en intervju med oss. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt delar med dig av under intervjun, såsom namn, e-postadress, företaget du jobbar på och din befattning.

6.2. Ändamål

När du delar med dig av dina personuppgifter under intervjun behöver vi behandla dessa för att vi ska kunna analysera den övriga informationen som du delar med dig av under intervjun. Det innebär att den information som kommer fram under intervjun (med undantag för dina personuppgifter) används för att utveckla våra tjänster, i huvudsak vår anbudsplattform, samt för att förbättra verksamheten i stort.

Intervjuerna genomförs för att vi ska kunna analysera användarbeteende avseende arbete med offentlig upphandling, vilket kan förbättra våra funktioner i syfte att göra dem mer användarvänliga och relevanta. Det sker främst genom analys och
undersökning för att ta del av hur olika branscher och arbetsplatser arbetar med offentlig upphandling. Genom att analysera intervjuer kan vi få en bättre förståelse för hur olika personer, roller, företag och branscher arbetar och ser på processer inom offentlig upphandling. Av intresse är också att få feedback på vår tjänst.

6.3. Laglig grund

Intresseavvägning

För intervjuer behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden intresseavvägning, vilket motiveras av att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att analysera, utveckla och förbättra vår tjänst för våra kunder och för verksamheten i stort.

När vår behandling är baserad på vårt berättigade intresse innebär det att vi har övervägt hur vår personuppgiftsbehandling påverkar dig, och kommit fram till att du, med största sannolikhet, kan acceptera detta. Om du däremot inte tycker att det är okej är du varmt välkommen att kontakta oss, så kan vi förklara i detalj hur vi vägt samtliga intressen mot varandra och därefter radera dina personuppgifter om så önskas.

6.4. Lagring av dina personuppgifter

Personuppgiftsbehandling vid intervjuer sker på ett av följande sätt:

a)  Samtalet spelas in, inspelningen sparas som en ljudfil och raderas så fort ljudfilen har transkriberats till text. Vi kommer att fråga dig om du tycker att det är okej att samtalet spelas in och agera i enlighet med din vilja.

b)  Samtalet spelas inte in. Anteckningar förs i stället löpande under intervjun.

Vi analyserar det insamlade material på egen hand. Gallring sker med ett års mellanrum och då raderas samtliga personuppgifter som inte längre behövs utifrån ändamålen med behandlingen. Om vi behöver personuppgifterna för att uppfylla ändamålen med vår behandling sparas uppgifterna vid aktuell gallring, exempelvis för uppföljning.

7. Vid anmälan till webinar

7.1. Kategorier av personuppgifter

Om du är intresserad av att delta på några av de webinar som vi anordnar behöver vi behandla följande personuppgifter:

 • E-postadress; och
 • Namn.

Information om när vi anordnar webinar hittar du på vår LinkedIn-sida.

7.2. Ändamål

Syftet med vår personuppgiftsbehandling vid anmälan till webinar är att kunna planera och genomföra webinaret och se till att du som anmält dig kan delta. Vi behöver namn och e-postadress för att lägga till dig som deltagare på webinaret och för att säkerställa att ingen obehörig deltar på webinaret.

Genom din anmälan till webinar kommer du också att motta marknadsföringsmaterial från oss i syfte att hålla dig uppdaterad angående våra produkter.

7.3. Laglig grund

Samtycke

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra webinar med dig som deltagare. Denna behandling sker baserat på ditt samtycke.

Genom att anmäla dig till ett av våra webinar accepterar du behandling av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och att få direktmarknadsföring från oss eller relaterade parter. Du har alltid rätt att neka att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, vilket sker genom att kontakta oss på dataskydd@tendium.com eller genom att avregistrera dig från våra mailutskick.

7.4. Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med vår behandling.

8. Övriga kommersiella aktiviteter

8.1. Kategorier av personuppgifter

För att genomföra diverse kommersiella aktiviteter behandlar vi följande kategorier av personuppgifter:

 • Namn;
 • Telefonnummer;
 • E-postadress;
 • Företagsnamn; och
 • Befattning.

Denna information har vi sannolikt fått från dig vid något tillfälle när du har haft kontakt med oss eller från någon av dina kollegor. Det är också möjligt att vi har tagit emot informationen från dina vänner eller familj som arbetar hos oss, alternativt från tredjepartskällor.

8.2. Ändamål

Syftet med vår personuppgiftsbehandling för kommersiella aktiviteter är att marknadsföra våra produkter, skapa och bibehålla kundkontakt samt att informera om aktuella erbjudanden, nya funktioner och uppdateringar i vår verksamhet. Dessutom används personuppgifterna för att du ska kunna få en offert på en tjänst eller produkt och för att du ska kunna ladda ned rapporter från oss.

Vi samlar även in dina personuppgifter för att kunna utföra kommersiella aktiviteter enligt denna punkt 8 när du kontaktar oss via våra webbplatser (exempelvis för förfrågan om bokning av demo), vid telefon- och mailkontakt med dig, vid din prenumeration på nyhetssvep, när du anmäler dig till webinar samt i samband med övriga evenemang.

8.3. Laglig grund

Intresseavvägning

För kommersiella aktiviteter behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden intresseavvägning, vilket motiveras av att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter, skapa och bibehålla kundkontakt samt hålla kunder och övriga intressenter uppdaterade om vår verksamhet.

När vår behandling är baserad på vårt berättigade intresse innebär det att vi har övervägt hur vår personuppgiftsbehandling påverkar dig, och kommit fram till att du, med största sannolikhet, kan acceptera detta. Om du däremot inte tycker att det är okej är du varmt välkommen att kontakta oss, så kan vi förklara i detalj hur vi vägt samtliga intressen mot varandra och därefter radera dina personuppgifter om så önskas.

8.4. Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med vår behandling. Du har alltid rätt att neka att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, vilket sker genom att kontakta oss på dataskydd@tendium.com eller genom att avregistrera dig från våra mailutskick.

9. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan komma att dela med oss av och föra över dina personuppgifter till våra partners och leverantörer samt närstående tredje parter inom och utanför EU/ EES. Vi använder oss av tjänsten Hubspot framför allt för marknadsföringsändamål och övriga kommersiella aktiviteter, vars personuppgiftsbehandling sker i USA. Hubspot följer aktuell dataskyddslagstiftning och säkerställer att dina personuppgifter skyddas i enlighet med GDPR:s krav. Läs mer på Hubspot’s privacy policy.

Du förstår och accepterar att tredje parts integritetspolicy kommer att styra all användning av information som tillhandahålls till tredje parter i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande) eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag.

Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför EU/EES, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.

10. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder tvåfaktorsautentisering för att logga in och få tillgång till de personuppgifter som behandlas och lagras i ett särskilt IT-system (Hubspot). Dina personuppgifter skyddas genom att säkerställa att endast de medarbetare på Tendium som behöver tillgång till dina uppgifter för särskilt angivna ändamål får tillgång till uppgifterna. Vi använder oss av IT-stöd där personuppgifterna lagras på ett säkert sätt.

11. Meddelande om förändringar

Förändring i integritetspolicyn

Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddela detta genom publicering på vår webbplats. Om ändringarna är väsentliga kommer vi dessutom att informera dig om detta på, enligt vår bedömning, lämpligt sätt. Vi kommer även att be om ditt samtycke om det krävs enligt lag.

Förändring i ägande

Om ägandet av vår verksamhet förändras kan vi överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta erbjuda våra tjänster. Den nya ägaren måste fortfarande uppfylla åtagandena i denna integritetspolicy.

12. Dina rättigheter som registrerad

När dina personuppgifter behandlas av Tendium kallas du för registrerad och som registrerad har du särskilda rättigheter, vilka du kan göra gällande i enlighet med nedan beskrivningar. Dina rättigheter gäller för all personuppgiftsbehandling som sker av oss, d.v.s. vid kontakt med oss via formulären på våra hemsidor, vid besök till våra hemsidor, vid anmälan till nyhetssvepet, vid intervjuer, vid anmälan till webinar och vid övriga kommersiella aktiviteter.

Rätt att bli bortglömd

Du har rätt att bli bortglömd och få dina personuppgifter raderade, exempelvis om du får nyhetssvep och önskar att det ska upphöra.

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter. Behandling av personuppgifter ska vara korrekta och aktuella, varför du har rätt att vända dig till oss och få felaktiga uppgifter om dig rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med relevanta uppgifter som saknas om dig själv till oss.

Rätt att ta del av dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och du har därmed rätt till registerutdrag. Du kan vända dig till oss för att ta reda på ifall vi hanterar uppgifter om dig och få svar på vilka personuppgifter det rör sig om samt hur de används. Du har rätt att få en kopia på personuppgifterna och information om hur länge uppgifterna kommer att sparas, varifrån de kommer och så vidare.

Rätt till information om hantering av dina personuppgifter

Du har rätt till information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Du har rätt till information dels när uppgifterna samlas in, dels när du begär det. Om något händer med dina uppgifter som kan ha en negativ påverkan på dig har du rätt att få reda på det. Du har rätt till information om varför dina uppgifter används, vem som kommer att ta del av uppgifterna, hur du tar tillbaka ditt samtycke, med mera.

Du har rätt till informationen på ett lättillgängligt sätt med ett tydligt språk. Hos Tendium har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig kostnadsfritt en gång varje kalenderår. För eventuella ytterligare kopior som du begär kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i vissa situationer, exempelvis om uppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse eller om du invänt mot en specifik behandling.

Rätt till invändning av behandling

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och du kan när som helst motsätta dig behandling av dina personuppgifter avseende direktmarknadsföring. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten av tidigare behandling innan samtycket blev återkallat, och baserat på andra lagliga grunder kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter, med undantag för direktmarknadsföring.

Rätt till att flytta dina personuppgifter

Om behandlingen är baserad på samtycke har du rätt till dataportabilitet, det vill säga att flytta dina personuppgifter. Du kan begära att dina uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig, exempelvis ett annat företag.

13. Så utövar du dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter eller om du har några frågor, vänligen kontakta oss på dataskydd@tendium.com.

För att försäkra oss om att du får ett skyndsamt svar, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, om tillämpligt, din adress och den e-postadress som användes vid registrering. Observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran kan behandlas.

14. Hänvisning till andra webbplatser och insamling av personuppgifter

Du bör vara medveten om att när du besöker våra webbplatser (inklusive underdomäner) och anmäler dig till nyhetssvepet kan du hänvisas till andra webbplatser och/eller applikationer vars insamlande av personuppgifter ligger utanför vår kontroll. Integritetspolicyn på deras webbplatser kommer att styra hanteringen av informationen som inhämtas från dig. Vi är inte ansvariga för personuppgiftshantering för externa parter.

Googles tjänst reCAPTCHA

Vi använder oss av Googles tjänst reCAPTCHA i syfte att skilja mellan mänsklig och automatiserad åtkomst. I samband med att du kontaktar oss via formuläret på våra
webbplatser eller anmäler dig till vårt nyhetssvep används reCAPTCHA för att säkerställa att en människa kontaktar oss och inte en robot. Den ursprungliga versionen bad användarna att tolka svårläst text eller matcha bilder.

Användningen av denna tjänst är föremål för Googles sekretesspolicy och användarvillkor. Tjänsten fungerar genom att samla in maskin- och programvaruinformation, såsom enhets- och applikationsdata, och skicka dessa data till Google för analys. Informationen som samlas in kommer att användas för att förbättra tjänsten och för allmänna säkerhetsändamål, tjänsten kommer inte användas för personlig annonsering av Google.

Tendium Careers – Teamtailor

Om du söker anställning hos oss kommer din ansökan, inklusive personuppgifter såsom namn, adress, CV, personligt brev m.m. att bli föremål för Teamtailors integritetspolicy. Vänligen läs igenom Teamtailors integritetspolicy innan du söker anställning hos oss.

Du kan när som helst begära information om de personuppgifter Teamtailor behandlar om dig samt begära att dina uppgifter raderas, och då kommer du inte längre att bli kontaktad om jobbmöjligheter hos oss. Det gör du här.

LinkedIn

På våra webbplatser kan du klicka dig in på LinkedIn. Här hittar du LinkedIns integritetspolicy.

Twitter

Du kan också bli hänvisad till Twitter på våra webbplatser. Här är Twitters integritetspolicy.

15. Personuppgiftsincidenter och klagomål

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka klagomålet till Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige eller Dataombudsmannens byrå i Finland, vars uppgift är att övervaka efterlevnaden av GDPR.

Vi är vidare skyldiga att anmäla personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten. Med en personuppgiftsincident avses en händelse som leder till en olaglig eller oavsiktlig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter, men det kan också vara fråga om en händelse som leder till att någon får obehörig åtkomst till dina personuppgifter. Vi är skyldiga att anmäla incidenten till integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar från att den upptäcktes.

Här finns information om lokala europeiska dataskyddsmyndigheter.

Senast uppdaterad: 2022-03-16

Enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR), ansvarar vi för behandling av personuppgifter då vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet, till exempel namn och adress men också möjligen lokaliseringsuppgifter eller IP-adresser. Vi kan komma att samla in informationen som beskrivs nedan som kan inkludera dina personuppgifter.

Tendium AB, med organisationsnummer 559169-6843, och adress Box 4122, 102 63 Stockholm, Sverige (“vi” eller “oss”) är personuppgiftsansvarig för insamling, användning och hantering av personuppgifter om individer (“du”) som besöker våra webbplatser tendium.ai och tendeye.com (”Webbplats”), bokar en demo av Tendeye och hör av dig till/kontaktar oss genom funktion i Webbplats (gemensamt benämnt ”Tjänsterna”). Tendium följer gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Vi samlar in och använder följande personuppgifter för att leverera Tjänsterna på ändamålsenligt och säkert sätt:

 1. namn;
 2. e-postadress;
 3. anställningsort;
 4. telefonnummer;
 5. arbetsplats; och
 6. IP-adress.

Observera att vi inte kan tillhandahålla Tjänsterna (undantaget besök av Webbplats) om du inte tillhandahåller ovanstående personuppgifter.

När du använder Tjänsterna kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive:

 1. information om din användning av Tjänsterna;
 2. innehåll som du publicerar, laddar och/eller bidrar med till Tjänsterna;
 3. teknisk data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till Webbplats din IP-adress, unik enhets-ID, information om nätverks- och datorprestanda, webbläsartyp, språk och information om identifiering och operativsystem; och
 4. platsinformation.

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:

 1. för att säkerställa tillhandahållande av Tjänsterna och integration med tredje parts tjänster, och att tillhandahålla, personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsterna. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål gällande Tjänsterna är baserat på ditt samtycke, undantaget besök av Webbplats som är baserat på vårt berättigade intresse att ge dig en anpassad upplevelse som är skräddarsydd efter dina önskemål;
 2. för att skicka dig notifieringar och meddelanden via e-post och på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av våra och närstående tredje parts produkter och tjänster, baserat på vårt berättigade intresse att skicka marknadsföringsmaterial till dig om produkter och tjänster som du kan vara intresserad av;
 3. för att informera dig om våra uppdateringar av våra tjänster såsom t.ex. nya funktioner, baserat på vårt berättigade intresse att hålla dig uppdaterad om utvecklingen;
 4. för att förbättra och utveckla Tjänsterna och nya tjänster och produkter, samt analysera din användning av Tjänsterna, baserat på vårt berättigade intresse att erbjuda dig aktuella Tjänster och Webbplats baserad på din användning av Tjänsterna och vår Webbplats i övrigt samt att utveckla nya produkter och tjänster som tillgodoser dina önskemål;
 5. för att säkerställa den tekniska funktionaliteten av Tjänsterna och vår Webbplats i övrigt, baserad på vår berättigade intresse att se till att Tjänsterna och vår Webbplats inte missbrukas för att skydda oss själva och andra användare och besökare;
 6. för att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet samt om nödvändigt tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet, baserat på vårt berättigade intresse att skydda vårt företag, användarna av Tjänsterna och annan tredje part; och
 7. för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

För behandling av aktiviteter som är baserade på vårt berättigade intresse har vi gjort en avvägning mellan vikten av vårt berättigade intresse och vad personuppgiftsbehandlingen innebär för dina intressen och din rätt till privatliv, och kommit fram till att vårt berättigade intresse kan utövas utan ett intrång i din rätt till privatliv som förhindrar personuppgiftsbehandlingen.

Genom att använda Tjänsterna, undantaget besök av Webbplats accepterar du:

 1. behandling av personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy; och
 2. att få direkt marknadsföring från oss eller relaterade tredje parter, t.ex. via e-post eller på annat sätt.

Du har rätt att neka till att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och du kan när som helst dra tillbaka ditt tidigare samtycke.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla Tjänsterna, såvida det inte finns en juridisk skyldighet att lagra personuppgifterna längre.

Information som vi erhåller om dig genom vår Webbplats när använder Tjänsterna, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjligt brott mot våra användarvillkor eller policies, eller annars för att förebygga skada.

Vi kan komma att dela med oss av och föra över dina personuppgifter till våra partners och leverantörer samt närstående tredje parter för ovan angivna syften inom och utanför EU/EES.

Du förstår och accepterar att tredje parts integritetspolicy kommer att styra all användning av information som tillhandahålls till tredje parter i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag.

Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför EU/EES, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies, beacons och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet). För information om hur vi använder teknologi och analysverktyg och hur du kan förhindra användning av cookies, se vår Cookiepolicy

Sociala plug-ins

När du använder vår Webbplats på vilken en social plug-in (t.ex. en gillaknapp) är implementerad, kommer din webbläsare att etablera en direkt länk till den tredje partens sociala plug-in (”Social Plug-in”) och kommer att överföra följande data till Social Plug-in som är aktuell:

 1. datum och tid för ditt besök;
 2. Internetadressen/URL för adressen som du för tillfället besöker;
 3. din IP-adress;
 4. din webbläsare;
 5. ditt operativsystem;
 6. ditt användarnamn om du är en registrerad användare av Social Plug-in och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn; och
 7. om du använder plug-in, den informationen som du har använt denna specifika plug-in för.

Vi vill särskilt notera att vi inte har något inflytande över data som en Social Plug-in samlar in med hjälp av en plug-in och avseende sådan data får vi hänvisa till integritetspolicyn för respektive Social Plug-in. Vänligen informera dig mer om varje Social Plug-in och särskilt om syftet för och omfattningen av insamling av uppgifter och dina rättigheter i detta avseende, samt alternativa inställningar för att skydda din information och integritet.

Det är dock möjligt att förhindra användningen av cookies genom inställningar i din webbläsare. Dessutom är det även möjligt att blockera sociala plug-ins med add-ons för din webbläsare.

Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddelande genom publicering på vår Webbplats. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi i tillägg därtill lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt under omständigheterna och, om det erfordras enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.

Förändring i ägande

Om ägandet av vår verksamhet förändras kan vi överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsterna. Den nya ägaren ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna integritetspolicy.

Du kan när som helst motsätta dig behandling av dina personuppgifter avseende direkt marknadsföring. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av tidigare behandling innan samtycket blev återkallat, och baserat på andra lagliga grunder kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter, med undantag för direkt marknadsföring.

Du har rätt att begära tillgång och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig kostnadsfritt en gång varje kalenderår. För eventuella ytterligare kopior som du begär kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

Om behandlingen är baserad på den legala grunden samtycke (eller fullgörande av avtal) har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har några frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt EU-lagstiftning eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss på följande adress: dataskydd@tendium.com.

För att försäkra oss om att du får ett skyndsamt svar, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande. Observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran kan behandlas.

Du bör vara medveten om att när du använder Tjänsterna kan du hänvisas till andra webbplatser vars insamlande av personuppgifter ligger utanför vår kontroll. Integritetspolicyn på deras webbplatser kommer styra hanteringen av informationen som inhämtas från dig.

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka ditt klagomål till Datainspektionen i Sverige eller Dataombudsmannens byrå i Finland.

För information om lokala europeiska dataskyddsmyndigheter, klicka på följande länk: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_sv.

Senast uppdaterad 2022-04-13